Fisaorana sy fankasitrahana

"Ny Tompo no Fahamarinantsika" (Jeremia 23/6 sy 33/16)

Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo !
Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina noho ny fahatontosan'ny fanompoampivavahana fanokafana ny faha-20 taonan'ny Tafo FPMA Nantes tamin'ny alahady 22 novambra 2015 lasa teo. Na dia teo aza ny faniriana sy ny fikasana hanao izany fanompoampivavahana izany dia tsy ho tanteraka izany raha tsy notoavin'ny Tompo. Koa dia atolotra ho Azy irery ny voninahitra.
Ankoatr'izany anefa dia tsy azo hodian-tsy hita na hadinoina ny ezaka be dia be nataonareo Birao Foibe sy Faritany Afovoany Andrefana niara-nifarimbona taminay tamin'ny fanatontosana izany fanompoampivavahana fanokafana izany : ianareo Birao Foibe naniraka ny Mpitandrina Teddy RAMAHERIJAONA nitondra ny hafatry ny Tompo sy Andriamatoa Hery Laurent RANDRIAMBOLOLONA izay niarahaba tamin'ny anaran'ny Birao Foibe ; ianareo Faritany Afovoany Andrefana kosa dia tonga marobe notarihin'ny Filohan'ny Faritany sady nandray anjara tamin'ny fiarahana mihira tamin'ny ANL. Koa rariny raha manolotra anareo rehetra amim-pifaliana ao amin'ny Tompo izahay ny fisaorana sy fankasitrahana feno ary indrindra maneho ny fahafam-po sy fifalianay noho izany fitiavana lehibe nasehonareo izany.
Henin-kaja ny Tafo FPMA Nantes ary tena tsy nitsanga-menatra ;
Ny fitiavan'ny Tompo sy ny fitahiany no angatahanay Aminy harotsany aminareo mandrakariva, ary ny Fanahy Masina anie hitantana ny fiainanareo sy hiaro anareo amin'izay hataonareo rehetra amin'ny fanatontosana ireo adidy mavesatra sady lehibe asainy tanterahanareo.

"Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany" (Hebreo 6/10)

Ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanan'ny Tompo !

Saholy Mihamina ANDRIANASOLO, Mpitandrina
Heritsimba Antoine Ramarokoto ANDRIANASOLO, Mpitandrina
Francis RANDRIAMANGA, Filohan'ny Tafo FPMA Nantes
Ny Birao sy Komity asy ny Tafo manotolo eto amin'ny FPMA Nantes