20 ans

Fisaorana sy fankasitrahana

"Ny Tompo no Fahamarinantsika" (Jeremia 23/6 sy 33/16)

Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo !
Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina noho ny fahatontosan'ny fanompoampivavahana fanokafana ny faha-20 taonan'ny Tafo FPMA Nantes tamin'ny alahady 22 novambra 2015 lasa teo. Na dia teo aza ny faniriana sy ny fikasana hanao izany fanompoampivavahana izany dia tsy ho tanteraka izany raha tsy notoavin'ny Tompo. Koa dia atolotra ho Azy irery ny voninahitra.